.

Ръководство
Директор
Евгени Стоянов
Старши счетоводител
Емил Митев
Сектори
Метеорология

Евгени Стоянов, р-л сектор

Хидрология

Камелия Димитрова, р-л сектор

Административно-стопански

         Структурата на филиал Кюстендил към НИМХ-БАН е подобна на хоризонталната структурна организация на НИМХ по предмет на дейност с отчитане на регионалните особености. Дейностите включват следните обособени оперативни звена: сектори, хидрометеорологични обсерватории(ХМО), метеорологични обсерватории (МО), хидрометрични участъци (ХМУ), наблюдателни станции и пунктове. Секторите са основни технологични и обслужващи звена към дейностите, изпълнявани от филиала.

НИМХ Филиал Кюстендил в снимки

< в нов прозорец >