Зоната на отговорност на филиала включва мрежа за наблюдения, измервания на станции и пунктове:

Хидрометеорологични обсерватории (ХМО) - 2бр. Синоптични станции — 4 бр.
Климатични станции — 14 бр.
Пунктове за измерване на валежите — 65 бр.
Агростанции — 2 бр.
Хидрометрични станции — 46 бр.
Хидрогеоложки наблюдателни пунктове — 49 бр.